UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA, AUTYZMEM W SZKOLE

AUTYZM WYKLUCZA!

Osoby z autyzmem by zaistnieć w środowisku szkolnym potrzebują specyficznego wsparcia.

NAUCZYMY CIĘ JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.


DLA KOGO:

  • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych, masowych oraz integracyjnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
  • nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest geneza autyzmu, jakie są jego przyczyny i patomechanizmy
  • jaka jest specyfika funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera/autyzmem w środowisku szkolnym
  • jakie są priorytetowe zadania szkoły i wyzwania integracji w grupie rówieśniczej
  • jakie są sposoby radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się przed nauczycielami - zasady pracy i strategie postępowania z uczniem autystycznym: strukturalizacja czasu i przestrzeni, system motywacyjny, system komunikacji, modyfikacja zachowań, teoria umysłu
  • jak w szkole wspierać w rozwoju osoby z autyzmem – pokonywać ograniczenia, stymulować możliwości

CZAS TRWANIA: 8 godz. dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel, mgr Joanna Przybyła