INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY

Jak przygotować i wdrażać skuteczne strategie w terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju.


DLA KOGO:

  • placówek oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest specyfika funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju – specyficzne potrzeby rozwojowe
  • jak przygotować strategie terapeutyczne – podstawowe pojęcia: model interakcji, perspektywa rozwojowa, diagnoza funkcjonalna jako rozpoznanie specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka, strefa najbliższego rozwoju
  • jak interpretować diagnozę funkcjonalną dokonaną za pomocą testu Profil Psychoedukacyjny PEP-R – ocena rozwoju oraz kompetencji (gotowość do działania i współdziałania, zachowania zakłócające)
  • jakie są cele programu terapeutycznego – klasyfikacja, hierarchia, techniki operacjonalizacji, mapa celów – analiza obszarów oddziaływań (zakres i treści)
  • jak konstruować indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny – case study
  • jak wdrażać program w codziennej praktyce terapeutycznej – strategie postępowania, priorytety, indywidualizacja, generalizacja
  • jak progresywnie zmieniać cele terapii – diagnoza krocząca, re-diagnoza, ewaluacja

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Jacek Śmigiel