DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU

Profil Psychoedukacyjny PEP-R E.Schoplera

Jak rozpoznawać specyficzne potrzeby i deficyty rozwojowe dziecka.


DLA KOGO:

  • placówek oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest geneza powstania testu Profil Psychoedukacyjny – program TEACCH: Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji
  • jaka jest istota testu i jego budowa – skala rozwoju, skala zachowań, rzetelność i trafność - badania porównawcze z dziećmi zdrowymi, PEP-R a testy psychologiczne
  • na czym bazuje koncepcja oceny testu – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego
  • jak posługiwać się testem – kwalifikacje badacza, warunki badania, warsztat badacza (materiały testowe, arkusze robocze)
  • jakie są kompetencje badacza - praktyczne ćwiczenie sposobu oceny poszczególnych zadań (na podstawie materiałów video), wykonywania zadań testowych (praca w małych grupach) oraz ćwiczenie obliczania wyników testu
  • jak interpretować i prezentować wyniki badania - profil rozwoju, profil zachowań, iloraz rozwoju
  • jaka jest dalsza perspektywa diagnozowania - „Profil Psychoedukacyjny” dla młodzieży i dorosłych TTAP/ AAPEP

CZAS TRWANIA: 8 godz. dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel, mgr Jacek Śmigiel